Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

"Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests"

Biedrības Lauku partnerība „Lielupe” sludinājums

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana

2020. gada 3. janvāris līdz 2020. gada 3. februāris

 

Sludinājuma kopsumma

45 000 EUR

Rīcība Nr.3. „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

 

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese

Biedrība Lauku partnerība „Lielupe”

Lielā iela 5/7, Jelgava, LV-3001

Kontaktinformācija

Līga Švānberga

Tel. 26399946, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Projektu iesniegšana

Projekta iesniegumus var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login

 

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

 

Rīcība

Mērķis M2 Teritorijas pievilcība

Rīcība R3 „Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana”

Apbalsta apmērs

50 000 EUR

Atbalsta intensitāte 90%

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība

A – Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

B – Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts sniegt atbalstu teritorijā nozīmīgu kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai, lai uzlabotu un nodrošinātu to pieejamību, veicinātu to iesaisti tūrisma attīstībā.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji

M2 TERITORIJAS PIEVILCĪBA/R3 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana

Kritērijs

Novērtējums

Punktu skaits un skaidrojums

Atsauce uz veidlapu aktivitātei 19.2.2.

1. Administratīvās atbilstības kritērijs

Projekts ir atbilstošs SVVA stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, LAP 2014-2020. gadam 19.2. pasākumam un 19.2.2. apakšaktivitātei un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 590.

Atbilst/Neatbilst

Projektu iesniegumi, kuri šajā kritērijā saņem vērtējumu „Neatbilst” tālāk netiek vērtēti.

Projekta iesniegums kopumā.

2. Pamata izvērtēšanas kritērijs I

Cik lielā mērā projekts sniedz ieguldījumu LAP aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas mērķa sasniegšanā un rada priekšnosacījumus jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai:

Projekta iesniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā:

B.5.

B.6.1.

2.1.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas reģiona un valsts līmenī.

10 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.2.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas novada līmenī.

8 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.3.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas pagasta līmenī.

6 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.4.

Projekta aktivitātes pierāda iespējas citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, pamatota projekta ilgtspēja un attīstības iespējas ciema līmenī.

4 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

2.5.

Projekta aktivitātes nerada priekšnosacījumu citu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai.

0 punkti

B.5., B.6.1., B.14.

3. Pamata izvērtēšanas kritērijs II

Projekta iesniedzējam ir skaidra koncepcija par kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstību, ieguldījumu vietējās kopienas vajadzībām, ilgtspēju un iesaisti tūrisma attīstībā, t.sk. sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem. Ir izstrādāts darbības plāns vismaz 5 gadiem:

Projekta iesniegums tiek vērtēts 10 ballu skalā: tiek piešķirti 2, 5 vai 10 punkti.

B.6.1., B.14.

3.1.

Ir izstrādāts pamatots darbības plāns vismaz 5 gadiem, pierādīta kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstība gan vietējās kopienas vajadzībām, gan iesaiste tūrismā un sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem.

10 punkti

 

3.2.

Ir izstrādāts pamatots darbības plāns vismaz 5 gadiem, pierādīta kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstība vietējās kopienas vajadzībām.

5 punkti

 

3.3.

Darbības plāns vāji pamato kultūrvēsturiskā pieminekļa attīstības iespējas.

2 punkti

 

4. Specifiskais izvērtēšanas kritērijs

Projekta nozīmīgums valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanā.

Papildu tiek piešķirti 3 punkti projekta iesniegumam, kas paredz ieguldījumu valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļu sakārtošanā.

B.14.

5. Īpašais projektu vērtēšanas kritērijs

Pielietojams, ja vairāki projekti ieguvuši vienādu punktu skaitu – ņem vērā vidējo punktu skaitu pamata izvērtēšanas kritērijā II un papildus vērtē projekta risinājumu inovāciju un radošumu.

 

Vidējais punktu skaits pamata izvērtēšanas kritērijā plus punkti par radošumu:

Papildu tiek piešķirti 3 punkti projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu novada līmenī.

Papildu tiek piešķirti 2 punkti projekta iesniegumam, kas paredz inovatīvu un radošu risinājumu pagasta līmenī.

Nav radošuma – 0 punkti.

Projektam, kurš iegūst augstāku vidējo vērtējumu papildu tiek piešķirts 0.01 punkts.

B.3.1.

 

Minimālais punktu skaits lēmuma pieņemšanai par projekta apstiprināšanu 10 punkti.

Papildu informācija projektu iesniegumiem, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju Rīcības R3 iesniegtajiem projektiem: 1) Projekta radītie priekšnosacījumi jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstībai, 2) Darbības plāns 5 gadiem

 

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti