Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!
Projektu vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 1.1. Izglītības, kultūras un brīvā laika aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem

Rīcībai 1.2. Aktīvās atpūtas, sporta, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu veicināšana vietējiem iedzīvotājiem

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).

Nr. p.k. Kritērijs Maksimālais punktu skaits
1. Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai un atbilstošajam LAP plāna pasākumam
(2 - atbilst; 0- neatbilst)
2
Ja kritērijs nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.
2. Projekta rezultātā tiks attīstīta tāda sabiedriskā aktivitāte, kura līdz šim nebija teritorijā (ciemā un/vai pagastā) pieejama vai tādu iedzīvotāju sabiedriskā aktivitāte, kuriem līdz šim nebija vai bija ierobežotas iespējas aktīvi darboties 2
3. Projektā ir sniegts projekta nepieciešamības pamatojums 2
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu 2
5. Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 2
6. Infrastruktūras un/vai pamatlīdzekļu nepieciešamības pamatojums (kā plānotās investīcijas infrastruktūrā tiks izmantotas aktivitāšu realizācijā) 2
7. Projekta izmaksu atbilstība plānotajām aktivitātēm un uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2

Specifiskais vērtēšanas kritērijs
8. Pretendenta iesniegto un atbalstīto projektu skaits visās kārtās
Nav iesniegts un atbalstīts neviens projekts - 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens projekts - 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti - 1 punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti - 0,500 punkti.
2

Maksimālais kopējais punktu skaits 16
Ja projekta kopējais punktu skaits ir novērtēts ar mazāk nekā 5 (5 punktus ieskaitot), tad projekts tiek noraidīts, kā neatbilstošs vietējās attīstības stratēģijai
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu summējot 2. un 6. kritērijā iegūtos punktus.
Projektu vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 2.1. Publisko un privāto pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem

Rīcībai 2.2. Amatniecības pakalpojumu attīstība vietējiem iedzīvotājiem.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).

Nr. p.k. Kritērijs Maksimālais punktu skaits
1. Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai un atbilstošajam LAP plāna pasākumam
(2-atbilst; 0-neatbilst)
2
Ja kritērijs nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.
2. Projekta realizēšanas vieta teritorijā (ciemā un/vai pagastā) (priekšroka dodama projektiem, kuri tiek realizēti vietās, kurās līdz šim nav bijis šāds pakalpojums) 2
3. Projekta apraksts pierāda projekta nepieciešamību, pakalpojuma ieviešana ir pamatota 2
4. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu 2
5. Projekta īstenošana sekmē jauninājumu ieviešanu partnerības teritorijā (ciemā un/vai pagastā) 2
6. Projektā ir norādīti atbilstoši un pamatoti sasniedzamie indikatori 2
7. Projekta izmaksu atbilstība plānotajām aktivitātēm un uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem 2
8. Projekta ilgtspēja ir novērtēta un pamatota (Ir sniegts turpmākās darbības apraksts, apkalpojošais personāls, uzturēšanas izmaksu segšana utt.) 2

Specifiskais vērtēšanas kritērijs
9. Pretendenta iesniegto un atbalstīto projektu skaits visās kārtās
Nav iesniegts un atbalstīts neviens projekts - 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens projekts - 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti - 1 punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti - 0,5 punkti.
2

Maksimālais kopējais punktu skaits 18
Ja projekta kopējais punktu skaits ir novērtēts ar mazāk nekā 5 (5 punktus ieskaitot), tad projekts tiek noraidīts, kā neatbilstošs vietējās attīstības stratēģijai
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu summējot 2. un 3. kritērijā iegūtos punktus.
Projektu vērtēšanas kritēriji

Rīcībai 3.1. Lauksaimniecības produktu ražošana, pirmapstrāde, pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0= “neatbilst”, 0,5 = “vāji”, 1 = “apmierinoši”, 1,5 = “labi”, 2 = “ļoti labi”).

Nr. p.k. Kritērijs Maksimālais punktu skaits
1. Projekts ir atbilstošs vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai un atbilstošajam LAP plāna pasākumam
(2-atbilst; 0-neatbilst)
2
Ja kritērijs nr.1. tiek novērtēts ar 0, tad projekts tālāk netiek vērtēts, saņem negatīvu atzinumu un kopējais punktu skaits netiek piešķirts, atzinumā norādot 0 punkti.
2. Projekta pamatojums skaidri pierāda nepieciešamību veikt pārmaiņas 2
3. Projektā paredzēto risinājumu pamatojums (cik pamatota ir šo risinājumu nepieciešamība) 2
4. Ekonomiskais pamatojums (sasaiste starp esošajiem resursiem, ieguldījumiem un plānotajiem rezultātiem) 2
5. Radīto vai saglabāto darba vietu skaits 2
6. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu ilgtspēja un uzturēšana pēc projekta pabeigšanas. 2
7. Projekta rezultātā saimniecībā tiks attīstīts jauns ražošanas virziens; vai ieviesta jauna kultūra, produkts; vai jauna produkta apstrādes tehnoloģija; vai jauna tehnoloģija mājražošanai. 2

Maksimālais kopējais punktu skaits 14
Ja projekta kopējais punktu skaits ir novērtēts ar mazāk nekā 5 (5 punktus ieskaitot), tad projekts tiek noraidīts, kā neatbilstošs vietējās attīstības stratēģijai
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu balsu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu summējot 4. un 7. kritērijā iegūtos punktus.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti