Aktīvi lauku iedzīvotāji - teritorijas attīstības virzītājspēks!

Iepirkumu metode atkarībā no paredzamās līgumcenas:

Būvdarbi, EUR Piegādes, pakalpojumi, būvmateriāli, EUR Iepirkuma metode Piegādātāja izvēles kritērijs
700-70 000 700-70 000 vienkāršota cenu aptauja zemākā cena
70 000-170 000 - vienkāršota cenu aptauja zemākā cena,
ekonomiski izdevīgākais,
vizmaz 1 gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums,
izvēle izdarāma no vismaz 3 derīgiem piedāvājumiem
170 000-500 000 70 000-500 000 uzaicinājuma publicēšana IUB tīmekļa vietnē
500 000-... 500 000-... uzaicinājuma publicēšana IUB tīmekļa vietnē

Iepirkumu vadlīnijas http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/iepirkuma-proceduras/

Vienkāršotas cenu aptaujas gadījumā pretendentam ir jāpievieno: Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti.

Projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai būves pārbūvei, kā arī vispārējām izmaksām, ja tās ir lielākas par 700 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;

Ja iepirkuma summa pārsniedz 70 000 euro, atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz specifisku (īpaši izgatavotu, izstrādātu vai pielāgotu) iekārtu iegādi – divus derīgus piedāvājumus.

Vienkāršotas cenu aptaujas tehnisko specifikāciju, uzaicinājumu sniegt piedāvājumus un kopsavilkumu par saņemtajiem piedāvājumiem sastāda brīvā for.

Paraugi vienkāršotas cenu aptaujas veikšanai:

Veicot vienkāršotu cenu aptauju obligāti jāpievieno apliecinājums par interešu konflikta neesību saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr.104 1. pielikumu.

Biedrība "Lauku partnerība Lielupe"
Lielā iela 5/7, 6. stāvs,
Jelgava, Latvija, LV-3001

Darba laiks: P.,T. 9:00-12:00; O., C. 15:00-17:00.
lielupe[at]partneribalielupe.lv
26399946
facebook.com/partneribalielupe

Kontakti